Mokyklų sveikatos priežiūros specialistas

Mokyklų sveikatos priežiūros specialistės Dovilės Žymančės darbo laikas 2021–2022 m. m.

Pirmadienis     8.00- 17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30)

Antradienis     8.00- 17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30)

Trečiadienis     8.00- 17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30)

Ketvirtadienis 8.00-17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30)

Penktadienis   8.00 - 17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.30)

Elektroninis paštas: vites@sveikatosbiuras.lt

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. Mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną:

·         renka mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui. Profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame Įstaigos darbuotojų susirinkime;

·         informuoja raštu Įstaigos vadovą ir Biuro direktorių apie nepasitikrinusius sveikatos vaikus;

·   teikia informaciją Įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl mokinio sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

·         vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui, mokinių tėvams;

·         registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;

·     teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;

·       epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą, bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui.

2. Sveikatos stiprinimą:

·         kaupia ir sistemina metodinę informaciją mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo

                      klausimais;

·         teikia informaciją Įstaigos bendruomenei ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo klausimais;

·   konsultuoja Įstaigos darbuotojus, mokinio tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) mokinio sveikatos stiprinimo klausimais;

·  organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir darbuotojams sveikatos stiprinimo klausimais;

               3. Sveikatos saugą:

·  vertina Įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymus Įstaigos darbuotojams bei informuoja Įstaigos vadovą;

·  pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;

·  konsultuoja darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą;

  4. Kitą veiklą:

·      mokslo metams rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;

·     bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;

·         tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;

·         vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo pavestas funkcijas;

·    įgyvendina Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų priemones aptarnaujamoje bendruomenėje;

 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė