Formalusis ugdymas

PRADINIS UGDYMAS

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą,  padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

 1. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje įgyvendinama Emocinio ugdymo programa. Programa orientuota  į 1-2 klasių mokinius.
 2. 1-4 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo programa „Antras žingsnis“.
 3. 2-4 klasėse įgyvendinamas kryptingas meninis ugdymas (teatras ir muzika).
 4. Į ugdymo turinį integruojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo programa „Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“. Mokytojai taiko metodus, ugdančius mokinių mąstymo gebėjimus ir teigiamus mąstymo įpročius.
 5. Plaukimo mokymas 2 klasėse.
 6. Mokymuisi naudojami internete esantys mokymosi ištekliai, skaitmeninės mokymosi priemonės. Mokytojai taiko įvairius laisvos prieigos mokymosi išteklius (pvz. e.mokykla, robotukai.lt. Eduka.lt).
 7. Išskirtinių gabumų turinčių mokinių poreikių tenkinimui 1 – 4 kl. skiriamos pamokos, iš mokinių poreikiams tenkinti skiriamų pamokų.

PAGRINDINIS UGDYMAS

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių. I-oji dalis yra ketverių metų ir ji yra įgyvendinama 5–8 klasėse.

Pagrindinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, 2018-2019 m.m.  pagrindinio ir vidurinio ugdymo bednruosius ugdymo planus  ir kt. teisės aktus.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

 1. Nuo 2007 m. 5–8 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. Užtikrinamas socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo tęstinumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki 8 klasės. Veiklos plėtojamos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Ypač daug dėmesio skiriama patyčių prevencijai ir intervencijai.
 2. Nuo 2016 m. mokykla dalyvauja vokiečių kalbos mokymo projekte “CLILiG@Litauen”; 5 - ose klasėse vykdomas integruotas dalykų (matematikos, informacinių, gamtos ir vokiečių kalbos) mokymas.
 3. Nuo 2018 m. progimnazijos 5-8 klasės dalyvauja Erasmus+KA2 projekte „Museumholics“.
 4. Nuo 2019 m. į ugdymo turinį integruojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo programa „Mąstymo mokykla“. Visų dalykų mokytojai taiko metodus, ugdančius mokinių mąstymo gebėjimus ir teigiamus mąstymo įpročius.
 5. Nuo 2019 m. kuriamas pagalbos modelis iš užsienio grįžusiems mokiniams. Įgyvendinamos projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikloje „Į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių LR piliečių šeimų vaikų ugdymo organizavimo modelių parengimas ir išbandymas“ veiklos.