Darbuotojai

  

KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ VARDINIS

SĄRAŠAS 2016-2017 M.M.

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Darbo

stažas

Išsilavinimas

(baigimo metai,

įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos

kategorija (pedagoginė, vadybinė),

suteikimo metai

1 2 4 5 6 7 8
1 Aurimas

Andrijauskas

mokytojas šokis 5 m. 3 mėn. a. 2009 m. KU sportinių šokių studijų programa
2 Regina Bagdonaitė mokytoja muzika 35 m. a. 1980 m. LTSR valstybinė konservatorija, Klaipėdos pedagogikos fakultetas,

muzikos mokytoja

metodininkė

2001 m.

3 Jūratė

Bražienė

 

mokytoja pradinis ugdymas 15 m. a. 2000 m. KU PF, vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos mokytoja bei  psichologijos mokytoja mokytoja

2000 m.

4 Julija

Bružaitė

mokytoja

auklėtoja

teatras

pailgintos dienos grupė

a. 2015 m. KU, lietuvių filologijos ir režisūros studijų programa
5 Lina

Bružienė

mokytoja vokiečių kalba 13 m.

 

aukštesnysis, 2003 m. Klaipėdos kolegija,

vokiečių kalbos mokytoja

metodininkė

2012 m.

6 Daiva

Buknienė

mokytoja anglų kalba 15 m.

11 mėn.

a. 1999 m. KU PF,  vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos mokytoja bei socialinė pedagogė;

a. 2007 m. KU,  dalyko di-daktika – anglų kalba ben-drojo lavinimo mokykloje

pradinių .kl.

vyr. mokytoja

2004 m.

 

anglų k.

vyr. mokytoja

2014 m.

7 Ipolita

Butkuvienė

auklėtoja priešmokykli-nio ugdymo gr. 16 m.

10 mėn.

a. 1978 m. Šiaulių K.Preik-šo pedagoginis institutas,

ikimokyklinio auklėjimo fakulteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologi-jos specialybė

auklėtoja

metodininkė

1981 m.

8 Irma

Daukšienė

 

mokytoja chemija 12 m.

11 mėn.

a. 2005 m. KU,

ekologija ir aplinkotyra;

a. 2006 m.  KU, dalyko didaktika

metodininkė

2016 m.

9 Elena

Dargvilienė

mokytoja

 

anglų kalba 22 m. a. 1987 m. LTSR

valstybinė konservatorija, kultūros-švietimo darbuo-toja, liaudies instrumentų orkestro vadovė;

a. 2007 m. KU, dalyko didaktika (anglų kalba bendrojo lavinimo mokykloje)

muzikos

vyr. mokytoja

2000 m.

 

 

anglų k.

vyr. mokytoja

2010 m.

10 Ginta Didžiuvienė mokytoja technologijos 17 m. a. 1998 m. ŠU, dailės ir darbų mokytoja vyr. mokytoja

2015 m.

11 Gina

Einikytė

mokytoja pradinis ugdymas 7 m. a. 2007 m. Klaipėdos kolegija, pradinio ugdymo pedagogikos programa vyr. mokytoja

2016 m.

12 Jūratė

Ežerskienė

mokytoja kūno kultūra 28 m.

11 mėn.

a. 1987 m. KKI,

kūno kultūros mokytoja

metodininkė

2008 m.

13 Daiva Giedraitienė mokytoja pradinis ugdymas 23 m.

8 mėn.

a. 1997 m. KU,

vaikų auklėtoja bei pradžios mokyklos mokytoja

a. 2011 m. ŠU,

specialiosios pedagogikos  studijų programa

metodininkė

2014 m.

 

14 Nina

Golycina

mokytoja anglų kalba 34 m. a. 1982 m. Kalugos

valstybinis pedagoginis institutas; istorijos, anglų kalbos mokytoja

metodininkė

2002 m.

15

 

 

Lina

Gustienė

mokytoja priešmokykl-inis ugdymas 5 m.

3 mėn.

a. 2008 m. ŠU,  pradinių klasių mokytoja

a. 2015 m. ŠU Tęstinių stu-dijų institutas, priešmoky-klinio ugdymo programa

mokytoja

2008 m.

16 Beatričė Gutauskienė mokytoja lietuvių kalba 23 m. a. 1994 m. Lietuvos

konservatorijos Klaipėdos fakultetas, lietuvių kalbos mokytoja ir mokyklinio teatro režisierė

metodininkė

2011 m.

17 Violeta Jonelaitytė auklėtoja pailgintos dienos grupė 26 m.

11 mėn.

a. 1996 m. ŠPI,

pradinių klasių mokytoja,

pradinių klasių

vyr. mokytoja

1996 m.

18 Jolanta

Jonikienė

mokytoja pradinis ugdymas 18 m. 10 mėn. a. 1998 m. KU vaikystės pedagogikos studijų programa metodininkė

2011 m.

19 Jūratė

Jurevičienė

mokytoja pradinis ugdymas 29 m.

 

a. 1994 m. ŠPI, pradinio mokymo pedagogika metodininkė

2008 m.

20 Ingrida

Kalnynienė

auklėtoja priešmokykli-nio ugdymo gr. 3 m.

5 mėn.

a. 2012 m. KU vaikystės pedagogikos studijų programa auklėtoja

2012 m.

21 Rasa

Kastėnienė

mokytoja anglų kalba 21 m. a. 1988 m. Kauno A.Snieč-kaus politechnikos institu-tas, inžinierė mechanikė;

aukštesnysis;

1999 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, anglų kalbos mokytoja

metodininkė

2012 m.

22 Tadas

Karinauskas

mokytojas kūno kultūra 13 m.

11 mėn.

a. 2004 m. KU kūno kultūros pedagogikos studijų programa vyr. mokytojas

2009 m.

23 Dalia

Kovierienė

mokytoja pradinis ugdymas 18 m. a. 1998 m. KU, vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja metodininkė

2015 m.

24 Natalija

Kraučenkienė

mokytoja anglų kalba 5 m.

11 mėn.

a. 2010 m. VU, anglų ir rusų kalbų programa

a. 2012 m. Lietuvos eduko-logijos universitetas, mokyklinės pedagogikos studijų programa

mokytoja

2012 m.

25 Birutė Krištopaitienė mokytoja gamta, biologija 40 m. a. 1976 m. Vilniaus Valsty-binis V.Kapsuko universi-tetas, biologijos ir chemijos mokytoja vyr. mokytoja

1994 m.

26 Alma Kriščiukaitienė mokytoja lietuvių kalba 26 m. a. 1990 m. Lietuvos konservatorija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

2008 m.

27 Jurgita Kupšytė-Karbauskė mokytoja matematika 8 m. a. 2007 m. KU,

matematikos studijos;

a. 2009 m. KU,

statistikos ir operacijų tyrimo studijos;

a. 2011 m. KU, dalyko

didaktika

vyr. mokytoja

2014 m.

28 Vilija Lapinskienė

 

mokytoja muzika 22 m. a. 1995 m. Lietuvos muzikos akademija, muzikos mokytoja vyr. mokytoja

2000 m.

29 Živilė

Lapšytė

auklėtoja priešmokykli-nio ugdymo gr. 1 m.

8 mėn.

a. 2014 m. KU edukolo-gijos studijų programa
30 Rima

Lankelienė

mokytoja etika 26 m. a. 2006 m. KU dalyko didaktika – etikos pedago-gika, etikos mokytoja metodininkė,

2011 m.

31 Audronė

Mališkienė

mokytoja priešmokykli-nis ugdymas.. 10 m.

11 mėn.

a. 2003 m. KU vaikystės pedagogikos studijų programa vyr. mokytoja

2012 m.

32 Raminta Mončienė

 

mokytoja pradinis ugdymas 18 m. a. 1998 m. KU PF, vaikų

auklėtoja-pradžios mokyk-los mokytoja bei vaikų dai-lės mokytoja;

a. 2002 m. KU PF, pradinis ugdymas

metodininkė

2005 m.

33 Aldona

Pleškienė

mokytoja fizika 34 m. a. 1979 m. Šiaulių K.Preik-šo pedagoginis institutas,

fizikos mokytoja

vyr. mokytoja

1998 m.

34 Raimundas Pundinas mokytojas technologijos 26 m. a. 1990 m. Vilniaus peda-goginis institutas, techninių disciplinų ir darbų mokytojas metodininkas

2010 m.

35 Digna

Reminienė

būrelio vadovė floristika 16 m.

 

 

a. 1986 m. LTSR Valsty-binė konservatorija,  muzikos mokytoja vyr. mokytoja

2012  m.

36 Egidijus Sereičikas mokytojas istorija,

pilietiškumo pagrindai

2 m.

10 mėn.

a. 2012 m. Lietuvos edu-

kologijos universitetas, istorijos mokytojas

mokytojas
37 Erika

Silina

mokytoja informacinės technologijos 7 m.

7 mėn.

 

a. 2008 m. KU, informatikos studijų programa

a. 2012 m. KU, dalyko didaktikos studijų programa

vyr. mokytoja

2016 m.

38 Atėnė-Evelina Skiotienė mokytoja pradinis ugdymas 26 m. a. 1990 m. ŠPI,

pradinių klasių mokytoja, dailės mokytoja

metodininkė

2011 m.

39 Elvyra Stanslovaitienė direktorė vokiečių kalba 48 m. a. 1968 m. VVPI,

vokiečių kalbos mokytoja

metodininkė 1994 m.

II vadybinė

kat. 2014 m.

40 Saulė

Stakienė

mokytoja dailė 21 m. a. 1993 m. ŠPI,

pradinių klasių mokytoja, pagrindinės mokyklos

dailės mokytoja

pradinių klasių

vyr. mokytoja.

2000 m.

metodininkė,  dailė 2014 m.

41 Kristina

Stonytė

mokytoja geografija, ekonomika 10 m.

11 mėn.

a. 2003 m. KU, ekologija ir aplinkotyra;

a. 2006 m. KU, dalyko didaktika

vyr. mokytoja

2011 m.

42 Ieva

Šimkevičiūtė

mokytoja priešmokykli-nis ugdymas 0 a. 2016 m. KU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa mokytoja

2016 m.

43 Andžela

Šimkutė

mokytoja pradinis ugdymas 7 mėn.

11 d.

aukštesnysis, 1998 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinės mokyklos mokytoja mokytoja

1998 m.

44 Kristina

Šliapavičienė

mokytoja tikyba 7 m. a. 2005 m. Vytauto Didžiojo universitetas, teologija;

a. 2011 m. KU, dalyko didaktika

mokytoja

2011 m.

 45 Nina

Šlionskaja

 mokytoja  rusų kalba 34 m.

11 mėn.

 a. 1984 m. ŠPI, rusų kal-bos ir literatūros mokytoja vyr. mokytoja

1994 m.

46 Svetlana

Veklenko

mokytoja pradinis ugdymas 31 m.  a. 2013 m. KU vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo studijų programa  mokytoja
 47 Renata

Venckienė

 direktoriaus pavaduotoja ugdymui  technologijos  17 m. a. 1998 m. ŠU, pradinių

klasių mokytoja;

a.2007 m. Kauno techno-logijos universitetas, viešoji vadyba

vyr. mokytoja

technologijos

2005 m.

II vadybinė kat. 2015 m.

48 Darija

Žemaitienė

 mokytoja  lietuvių kalba 37 m.

11 mėn.

 a. 1978 m. Šiaulių K.Preik-šo pedagoginis institutas, Klaipėdos muzikos fakul-tetas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  metodininkė 2008 m.
49 Irma Andrijaitienė socialinė

pedagogė

10 m. a. 2006 m. KU, socialinės pedagogikos studijos

a. 2008 m. KU, karjeros projektavimo magistratūros

studijas

socialinė

pedagogė

metodininkė

2016 m.

50  Lina Dūdienė logopedė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 12 m.

6 mėn.

a. 2000 m. ŠU, specialioji pedagogė, logopedė;

a. 2002 m. KU pedagogi-

kos fakultetas, socialinės

pedagogikos studijos

logopedė

2000 m.

51 Julija Kėžienė  psichologė asistentė 10 mėn.  a. 2014 m. KU psichologijos studijų programa psichologė

asistentė

2014 m.

52 Genė

Liseckienė

Vaiko priežiūros atostogose

socialinė

pedagogė,

direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,

 11 m.  a.2005 m. KU, edukologijos studijos III vadybinė kat. 2010 m.

 

metodininkė

2012 m.

53 Kristina

Stankutė-Matė

specialioji

pedagogė

11 m. a. 2004 m. ŠU,

specialusis pedagogas

metodininkė

2015 m.

54 Eglė

Vladičkienė

 

 psichologė 8 m. a. 2006 m. KU,  psichologijos studijos psichologė

asistentė

 

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS

SĄRAŠAS 2016-2017 M.M.

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo

etato dydis

1 Vaidotas Andrašūnas aukštasis informacinių komunikacijų technologijų specialistas 0,75
2 Rimantas Andrikaitis aukštasis direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1
3 Vida Azbukauskienė vidurinis rūbininkė-budėtoja 0,5
4 Vitalija Baužienė aukštasis auklėtojo padėjėja priešmokyklinėje grupėje 1
5 Jurgita Belovienė aukštasis auklėtojo padėjėja priešmokyklinėje grupėje 1
6 Pranė Daučionienė vidurinis remonto darbininkė

valytoja

1

0,5

7 Petras Dirgėla vidurinis vairuotojas 1
8 Kastytis Galiūnas vidurinis kiemsargis

valytojas

1

0,5

9 Raimonda Galiūnienė vidurinis kiemsargė

 

0,75

 

10 Vladas Girskis vidurinis Remonto darbininkas 0,5
11 Kristina Griciūtė pagrindinis valytoja

 

1
12 Galina Guigienė 7 klasės valytoja 1
13 Karina Kliauzienė 9 klasės valytoja

rūbininkė-budėtoja

1

0,5

14 Romualdas Kliauza nebaigtas vidurinis remonto darbininkas 1
15 Rasa Montrimienė aukštesnysis raštinės vedėja

duomenų bazės specialistė

1

0,5

16 Daiva Norvaišienė vidurinis rūbininkė-budėtoja

valytoja

1

0,5

17 Vilija Šimkuvienė aukštasis bibliotekininkė 1
18 Rita Tautkevičienė aukštesnysis archyvarė

mokytojo padėjėja

0,5

0,5

19 Roma Timofejeva aukštesnysis valytoja 1
20 Agnė Tirevičienė aukštasis apskaitos specialiste 1
21 Vilma Tirevičienė aukštasis auklėtojo padėjėja priešmokyklinėje grupėje 1

 

__________________________________________________________________