Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai centras

Ugdymo karjerai veiklos tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų bei pasirengti sąmoningai kurti savo ateities karjerą.

Uždaviniai:

·Vykdyti mokinių ugdymą karjerai atsižvelgiant į mokinių amžiaus ypatumus: ugdyti karjeros kompetencijas, suteikti žinių apie save ir mokymąsi, ugdyti karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą ir kt.;

· Organizuoti ir vykdyti ugdymui karjerai skirtas programas;

· Organizuoti su ugdymui karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą;

· Vykdyti mokinių profesinį informavimą: sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi, karjeros ir darbo galimybes;

· Organizuoti profesinį veiklinimą: veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti save ir įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;

· Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį): pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu bei karjeros problemas, patarti darbo paieškos klausimais.