Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

2020 m.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Raktiniai žodžiai: pagalba mokiniui

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. Raktiniai žodžiai: kontekstualumas

2.2.2. Ugdymo organizavimas. Raktiniai žodžiai: integralumas, įvairovė4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Raktiniai žodžiai: atvirumas, prasmingumas

 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Raktiniai žodžiai: reiklumas sau, atkaklumas ir nuoseklumas

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

2.4.2. Mokinių įsivertinimas. Raktiniai žodžiai: įsivertinimas kaip savivoka

2.3.1. Mokymasis. Raktiniai žodžiai: savivaldis mokymasis

2019 m. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

  1. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2) Raktiniai žodžiai: Atskaitomybė.
  2. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Pagalba mokiniui.
  3. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2) Raktiniai žodžiai: Santykiai ir mokinių savijauta; Narystė ir bendrakūra; Veiklos įvykiai ir nuotykiai; Darbinga tvarka.
  4. Lyderystė (4.1.2) Raktiniai žodžiai: Lyderystė mokymuisi; Įsipareigojimas susitarimams.
  5. Veikimas kartu (4.2.1)  Raktiniai žodžiai: Bendradarbiavimo kultūra.
  6. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) Raktiniai žodžiai: Optimalus išteklių pasiskirstymas; Sprendimų pagrįstumas, tobulinimo kultūra.

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

  1. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Poreikių pažinimas; Gabumų ir talentų ugdymas.
  2. Ugdymo (si) organizavimas (2.2.2.) Raktiniai žodžiai: Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas.

2018 m. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO metu išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:
1. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Poreikių pažinimas, Pagalba mokantis
2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. (4.3.2.) Raktiniai žodžiai: Reiklumas sau.
3. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ( 2.1.2.) Raktiniai žodžiai: Tarakarščių patogumas mokiniams, Planų naudingumas.
4. Veikimas kartu (4.2.1) Raktiniai žodžiai: Bendradarbiavimo kultūra
5. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1) Raktiniai žodžiai: Optimalus lėšų paskirstymas

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:
1. Mokinio pasiekimais ir pažanga (1.2.1.) Raktiniai žodžiai: Pažangos pastovumas, pasiekimų asmeniškumas
2. Mokymosi patirtys (1.1.1.) Raktiniai žodžiai: Savivaldumas. Konstruktyvumas

2017–2018 M. M. (2018 M.)
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS DUOMENYS

Mokyklų pažangos įsivertinimo anketos klausimai remiasi į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją bei Geros mokyklos koncepciją.
Pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

5 aukščiausios Vaikų apklausos vertės:
Man yra svarbu mokytis 3,7
Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,5
Mokytojai man padeda pažinti gabumus ir polinkius 3,4
Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami siūlymai 3,3
Man įdomi ir prasminga organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,3

5 aukščiausios Tėvų apklausos vertės:
Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,4
Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,4
Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,4
Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,3
Man įdomi ir prasminga organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,3