Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS REZULTATAI 2016 METAI

Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:

1. Jei prasižengiu mokykloje,su manim elgiasi sąžiningai ir teisingai  

 

 

 

 

3,0

 

2. Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams,kuriems sunkiau sekasi mokytis 3,0

 

 

3.  Mokytojai tiki, kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko 3,1
4.  Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje 3,0

 

5.  Mokykloje, pamokose esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,0

Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:

1. Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus  

 

 

 

 

 3,6
2. Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais  3,7
3. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimas, pagyrimas ir kt.)  3,6

 

3,6

4.  Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi
5. Tėvams yra aišku, į ką kilus klausimams, galime kreiptis  3,5

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

IŠORĖS VERTINIMO, ATLIKTO 2012. VASARIO 27- KOVO 2 D. , NUSTATYTI MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji veiklos aspektai

1. Mokyklos pažangos siekis (1.2.3.).

2. Daugumos mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimas (2.1.5.).

3. Mokytojo ir mokinio dialogas pamokoje (2.3.3.).

4. Mokymo nuostatos ir būdai pradinėse klasėse ( 2.3.1.).

5. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose ir projektinėje veikloje (3.2.2).

6. Paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.).

7. Tikslinga pagalba planuojant karjerą (4.4.).

8. Kryptinga ir efektyvi socialinė pagalba. ( 4.2.3.).

9. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (5.2.1.).

10. Demokratiškas mokyklos valdymas sudaro sąlygas lyderystei (5.3.2.).

 

Tobulintini veiklos aspektai

1. Aktyviųjų metodų taikymas 5-10 kl. (2.3.1).

2. Mokinių motyvacija 5–10 kl. (2.4.1.).

3. Mokymo(-si) veiklos diferencijavimas pamokoje (2.5.2).

4. Mokinių asmeninės pažangos vertinimas, siejant jį su pamatuojamu pamokos uždaviniu. (3.1.1.).

5. Materialinių išteklių atitikimas šiuolaikinio ugdymo proceso reikalavimams (5.5.3.).