Priešmokyklinis ugdymas

viele bemalte bunte Kinderhände

 

DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ PRIEŠMOKYKLINUKAMS NUO 2020 M. SAUSIO MĖN.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, prašome visų tėvelių kuo skubiau pildyti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams, SP-11 formą. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad šiuo metu esanti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma dar nėra atnaujinta, todėl pildyti I dalį „Pajamos“ nereikia, kadangi šis maitinimas (nemokami pietūs) teikiamas nevertinant pajamų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta nauja prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje bus patalpinta po 2020 m. sausio 15 dienos.

Atsiprašome už nepatogumus.

Pagarbiai,

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus

Vyr. specialistė

Greta Gaudiešiūtė

Tel. (8 46) 39 63 09

__________________________________________________________

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.:

  • privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

  • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
  • Priešmokyklinis ugdymas yra 1 metų, jį peršokti, vėlinti, kartoti ar atidėti nėra numatytų galimybių.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

 

Priešmokyklinis ugdymas Vitės progimnazijoje vykdomas nuo 2015 metų. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – priešmokyklinė grupė, kurių šiuo metu mokykloje veikia trys: „Smalsučių“, „Pelėdžiukų“ ir „Žiniukų“.

Veiklos organizavimo trukmė – 10,5 val.

Grupių darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

Priešmokyklinio ugdymo programą (PUBP) įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

  • organizuoja ugdomąją veiklą pagal PUBP, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius;
  • siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–antrai klasei;
  • vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis PUBP (per 4 savaites nuo programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais); įgyvendinęs PUBP, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui;
  • vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su švietimo pagalbos specialistu (-ais), dirbusiu (-iais) su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistui (-ams);
  • įgyvendinant PUBP pedagogas dirba su ugdymo priemonių komplektu priešmokyklinukams „OPA PA!“. Komplekto medžiaga kruopščiai parinkta ir parengta siekiant ugdyti visas PUBP įvardytas kompetencijas, derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą.
  • Vitės progimnazijos priešmokyklinių grupių bendruomenės dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“.

ZIPIS-001

 

 

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai (registracija Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje).

Pasiteiravimui kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Liną Dūdienę, tel. 8 46  313792

Maitinimo užsakymo tvarka priešmokyklinukams

Priešmokyklinio ugdymo modelis Vitės progimnazijoje

 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai

Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų publikacijos:

http://www.svietimonaujienos.lt/ugdymas-drama-vaiku-geros-savijautos-grupeje-pamatas/